2010, ഡിസംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

Oil Painting Demo

video

മൊണാലിസ (ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്‍റിംഗ്)

video

ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്‍റിംഗ്

video

മുഖം വരച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യല്‍

video

കണ്ണിന്‍റെ വിവിധ ഘടനകള്‍ വരച്ചു പഠിക്കാം

video

2010, ഡിസംബർ 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

എങ്ങനെ മുഖം വരക്കാം

video

എനിക്കും വരക്കാനറിയാം.

video

കണ്ണിന്‍റ മറ്റൊരു ഘടന

video

കണ്ണ് വരക്കുകയും നിറം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം

video

ഫോട്ടോഷോപ്പ്, ജിംപ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്നത്

video